RODO – klauzula informacyjna

 

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Eventowa ,,Pink Lemon” Kowalska, Lubowicz sp. j. Cichoradz 18, 87-133 Rzęczkowo

2. kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: wiktoria@pinklemonevent.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru, organizacji i rozliczeń wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących oraz przekazywania informacji o takich wydarzeniach na podstawie:

a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Art. 6 pkt 1 lit. a na podstawie wyrażonej zgody
– Art. 6 pkt 1 lit. b na podstawie zamówień i zawartych umów
– Art. 6 pkt 1 lit. f – zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora
b. Kodeksu cywilnego
c. Regulaminu Targów.

4. kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy, dane adresowe

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: firmy współpracujące z Agencją Eventową ,,PINK LEMON” Kowalska, Lubowicz sp.j.

6. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7. Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Organizatora Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora, a także w celu przekazywania Pani/Panu informacji o wystawach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Agencję Eventową ,,PINK LEMON” Kowalska, Lubowicz sp. j. oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 10

8.ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10.Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub z Internetu lub od pracodawcy którego Pan/Pani reprezentuje

11.podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla naboru, realizacji zamówień, organizacji i rozliczenia wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących jest wymagane, ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

12.Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

13.w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

Godziny otwarcia

 
12 maja 2019 (niedziela)
11:00 – 18:00

Zgłoszenia Wystawców przyjmujemy

do 17 lutego 2019 r.

Privacy Policy | Rodo | Website by: Studioleopard.pl | Copyright 2018 Wedding